Regulamin sklepu internetowego Centrum Szczęśliwej Rodziny Monika Cywińska
oraz Polityka Prywatności.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów usług w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.monikacywinska.com.

Sprzedającym jest firma Centrum Szczęśliwej Rodziny Monika Cywińska, zarejestrowana i prowadzona pod adresem Al. Komisji Edukacji Narodowej 57/25, 02-797 Warszawa, NIP: 521-325-03-73, Regon: 364502722​, zwany także Usługodawcą.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu: +48 781 949 249 (koszt połączenia za minutę wg. stawek operatorów) oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@monikacywinska.com.

§ 1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamawiający/Klient/Konsument – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Sprzedający/Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługa/Towar – pozycje prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Przedmiot transakcji – usługi i towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży usług/towarów, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.centrumszczesliwejrodziny.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług/Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Zakup – Zamówienie opłacone przez Klienta.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.monikacywinska.com.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed lub w trakcie składania Zamówienia.

Sklep internetowy www.monikacywinska.com prowadzi sprzedaż detaliczną usług za pośrednictwem sieci Internet.

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej,
  • rozdzielczość ekranu 1280×800 pikseli.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień i płatności

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.monikacywinska.com są cenami brutto, podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich przy skorzystaniu z usługi, leżących po stronie Klienta, np. posiadania sprzętu komputerowego lub połączenia z Internetem podczas odtwarzania zakupionych materiałów (webinarów/szkoleń).

Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową, drogą mailową lub telefonicznie.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe i adresowe, niezbędne do wykonania Usługi oraz przekazywania informacji.

W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne lub formularz został błędnie wypełniony, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieskorzystania z zakupionych materiałów przez Zamawiającego.

W procesie składania zamówienia, Klient na prawo do otrzymania faktury VAT. W tym celu, należy poinformować o tym Sprzedającego drogą mailową. Faktura, w postaci elektronicznego obrazu (PDF), zostanie wówczas niezwłocznie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail Klienta, po otrzymaniu przez Sprzedającego płatności za zakupione materiały. Podstawę powyższej procedury stanowi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego, w celu ich przetwarzania, w związku z realizacją Zamówienia i wysyłania informacji o aktualnościach w formie newslettera. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z Polityką Prywatności.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on od Sklepu automatyczną odpowiedź, potwierdzającą otrzymanie Zamówienia oraz instrukcję dalszego postępowania w celu zrealizowania zakupionej Usługi. Zamawiający ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedającym, jeśli nie otrzyma emaila z potwierdzeniem zakupu. Email może znajdować się w folderze spam/wiadomości-śmieci lub nie dotrzeć do Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim wypadku, obowiązek wyjaśnienia tej sprawy ze Sprzedającym leży po stronie Zamawiającego.

Po złożeniu zamówienia, Klient powinien dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Sprzedającego, za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, lub przelewem tradycyjnym.

W przypadku szkoleń/warsztatów stacjonarnych, odbywających się w określonym terminie, przelew tradycyjny powinien zostać wykonany najpóźniej 1 dzień przed szkoleniem, do godz. 14:00. Po tym terminie, przelewy księgowane są przez banki dnia następnego. W sytuacji, kiedy uczestnik zakupi udział w szkoleniu stacjonarnym w dniu jego rozpoczęcia, jest on zobowiązany przesłać na adres mailowy Sprzedającego potwierdzenie dokonania zapłaty, wraz z numerem zamówienia. W przeciwnym wypadku, nie będzie podstaw do reklamacji zgłoszonego udziału w szkoleniu. Brak wpłaty rozumiany jest jako rezygnacja ze szkolenia. Możliwa jest zmiana wybranego terminu szkolenia, nie później niż do końca dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia szkolenia, będącego przedmiotem Zakupu. Aby dokonać zmiany terminu szkolenia, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.

W przypadku szkoleń wideo udostępniane one będą po opłaceniu udziału, bez obostrzeń terminowych.

Udział w szkoleniach bezpłatnych nie zobowiązuje Klienta do korzystania z kolejnych ofert Sprzedającego i nie jest dla niego w żaden sposób wiążący finansowo.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego. Zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od momentu pierwszego dnia roboczego po wpłynięciu przelewu.

Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia i opłacenie kosztów Zakupu są równoznaczne z podpisaniem Umowy Sprzedaży.

Szkolenia lub warsztaty stacjonarne odbywają się każdorazowo pod warunkiem zapisania i opłacenia udziału minimum 5 osób. Dopuszcza się ich realizację przy mniejszej liczbie osób, jednak w takich sytuacjach decyzja należy do Sprzedającego. Sprzedający nie wysyła wiadomości przypominających o szkoleniach. Zamawiający samodzielnie pamięta o terminach zakupionych szkoleń. W razie pytań lub wątpliwości, może on skontaktować się ze Sprzedającym, korzystając z numeru telefonu, adresu email formularza kontaktowego, dostępnych na stronie Sklepu.

Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na nagranie spotkania online (webinaru), w którym uczestniczy i umieszczenie go przez Sprzedającego na nośnikach (typu CD, pendrive) oraz w Internecie w celach promocyjnych, sprzedażowych oraz merytorycznych (zazwyczaj w formie materiałów po-szkoleniowych).

Uczestnik, który chce wziąć udział w szkoleniu online (webinarze), musi posiadać komputer, który spełnia następujące warunki techniczne: Przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s, a także dostęp do sieci Internet. Dla Microsoft Windows XP oraz Windows 7, wymagany jest procesor o prędkości co najmniej 1.4 GHz Intel Pentium 4 lub podobny. Dla Windows Vista Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką), potrzebny jest procesor o prędkości co najmniej 2 GHz Pentium 4 lub podobny. Dla Windows XP i Windows 7, wymagana pamięć RAM wynosi 512 MB RAM. Dla Windows Vista, Windows 8 i Windows 10, wymagane jest co najmniej 1 GB pamięci RAM. Potrzebna jest także przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższa; Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższa; Google Chrome. Wszyscy uczestnicy potrzebują także najnowszej wersji darmowej aplikacji Adobe Flash Player. Posiadanie kamery i mikrofonu nie jest wymagane, ale jest zalecane. W przypadku ich braku, Uczestnicy widzą prezentera, natomiast nie udostępniają swojego wizerunku i nie mogą komunikować się z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami głosowo, a jedynie za pomocą czatu. Organizator nie odpowiada za problemy z połączeniem, wynikające z winy uczestnika, który nie zapewnił sobie powyższych warunków technicznych. Reklamacje wynikające z tego tytułu nie będą uwzględniane.

§ 4 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

W przypadku zakupu Usług, nie ma podstawy prawnej do odstąpienia od zawartej Umowy. Niemniej jednak, satysfakcja Klienta jest dla Sprzedającego priorytetem, dlatego w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość odstąpienie od Umowy, pod warunkiem otrzymania stosownej informacji wraz z uzasadnieniem rezygnacji, nie później niż do końca dnia poprzedzającego rozpoczęcie Usługi. Decyzję w takich sprawach podejmuje Sprzedający.

§ 5 Procedura reklamacji

Podstawą do złożenia reklamacji jest stwierdzenie przez Klienta niezgodności Usługi/Towaru z Umową. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia dokonania Zakupu (w przypadku Towarów) lub od dnia realizacji Usługi.

Reklamacje należy składać drogą mailową lub w formie papierowej, kierując ją na adres Sprzedającego.

Reklamacja musi zawierać szczegółowe informacje na temat powodu reklamacji.

Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

§ 6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych, przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami, jest Sprzedający.

Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich usuwania, poprawiania i przenoszenia. Dane przekazywane są dobrowolnie.

Treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

Pełna treść Polityki Prywatności, opracowanej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), znajduje się TUTAJ.

§ 7 Zmiana Regulaminu

Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez właściwy Sąd, według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej, zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 01.07.2019 r.